Tverrfaglighet i brainstorming og prosjektfasen

I løpet av arbeidsperioden i FLL jobber lagene blant annet med idéutvikling og problemløsing. De skal lage en problemstilling og finne en innovativ løsning på denne. 

Presentasjon-stand

Som eksempel på tverrfaglighet skal vi her bruke oppdraget i 2018. Oppdraget het INTO ORBIT, og deltakerne skulle finne utfordringer mennesker møter mens de oppholder seg i rommet over lengre perioder.

Ett av lagene bestemte seg for problemstillingene «Hvordan kan vi forebygge at astronauter mister muskelmasse?». Den innovative løsningen deres ble en melormfarm som skulle gi astronautene en utømmelig proteinkilde. Laget forsket på melormer, designet en egen melormfarm, serverte medelevene sine melormpizza og bygget en prototype som skulle fungere i vektløse omgivelser. Til slutt presenterte de prosessen og produktet sitt på regional turnering.

Denne måten å jobbe på er ideell for tverrfaglighet, og vi skal se nærmere på noen av de kompetansemålene som jobbes med i en slik prosess. Merk at dette kun er deler av prosessen, og at flere fag og mange flere kompetansemål jobbes med i arbeidsperioden på åtte uker.

I starten av arbeidsperioden skal elevene bruke ulike strategier for å utvikle en problemstilling og en innovativ løsning på problemstillingen. De skal forske bredt på årets tema, og det gjør de ved å oppsøke kilder og søke på nett etter pålitelige kilder. De skal lage en problemstilling, og gjerne en hypotese, som de skal forske på, og stille spørsmål om, gjerne til fagpersoner, næringsliv og brukere. Underveis må de jobbe som et lag, lytte til hverandre og videreutvikle innspill fra alle lagmedlemmene for å sammen komme til en innovativ løsning alle er enige om. Noen av kompetansemålene det er naturlig å trekke inn her er:

● Design, kunst og håndverk, 7. klasse: bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing

● Norsk, 7. klasse: orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster

● Naturfag, 7. klasse: stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar

● Norsk, 7. klasse: lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler

Når problemstillingen er satt skal elevene forske videre. Nå skal de finne ut hvordan de kan løse den! De skal organisere data de finner, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn. I denne prosessen må deltakerne også reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og nye dilemmaer, sånn at løsningen deres gjør det FLL sikter på: å gjøre verden til et bedre sted. Da kommer det også naturlig at de må utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer. For å finne ut om den innovative løsningen er aktuell for målgruppen er neste steg å gjennomføre en samfunnsfaglig undersøkelse med påfølgende presentasjon avresultatet for resten av laget, og på presentasjonen på lokal turnering. Noen av kompetansemålene det er naturlig å trekke inn her er:

● Norsk, 7. klasse: orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster

● Naturfag, 7. klasse: skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn

● Naturfag, 7. klasse: reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer

● Kristendom, religion og livssyn og etikk, 7. klasse: utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer

● Samfunnsfag, 7. klasse: gjennomføre ei samfunnsfagleg undersøking og presentere resultata ved hjelp av eigna digitale verktøy.

I siste fase av prosjektet jobber lagene mye med presentasjon og design. De skal presentere prosessen sin og den innovative løsningen de har kommet frem til. De skal også lage en utstilling i standen sin hvor de viser arbeidet sitt og hvordan de har jobbet med kjerneverdiene. De skal designe og lage en prototype eller modell, og gjerne bruke digitale verktøy i denne prosessen og til å presentere arbeidet deres i alle tre kategorier, i tillegg til den innovative løsningen. De skal også designe innholdet i standen sin, som skal vise frem prosessen og det innovative prosjektet deres. Noen av kompetansemålene det er naturlig å trekke inn her er:

● Naturfag, 7. klasse: designe og lage et produkt basert på brukerbehov

● Design, kunst og håndverk, 7. klasse: bruke digitale verktøy til å planlegge og presentere prosesser og produkter

● Design, kunst og håndverk, 7. klasse: designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt

Arbeidet med FIRST LEGO League gir muligheten til å jobbe tverrfaglig med sentrale kompetansemål i mange fag. I tillegg kan en jobbe med årets tema i fagene ellers: når en skriver, leser, jobber med vokabular, kilder eller livsmestring. FLL er tverrfaglighet i praksis.

I FIRST LEGO League kan man arbeide med en rekke kompetansemål, på alle årstrinn.
En fullstendig oversikt finner du her: https://hjernekraft.org/media/dokumenter/fll/fagfornyelsen/kompetansemal-fll-2021.pdf

Se gjerne flere av ressursene våre her: https://hjernekraft.org/challenge/for-veiledere/i-skolen

Presentasjon-stand