Hvordan passer egentlig FIRST LEGO League med fagfornyelsen?

I overordnet del av Kunnskapsløftet 2020 utdypes verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf og de overordnede prinsippene for grunnopplæringen. Her beskrives blant annet betydningen av menneskeverdet og læringsmiljø, verdien av å lære å lære, og skolens ansvar for å tenne elevenes engasjement, skaperglede og utforskertrang. Det kan føles utfordrende å implementere alt, men i FLL vil dere naturlig arbeide med denne delen av læreplanen.

stand-engasjement

Fokus på menneskeverd og læringsmiljø er naturlige bieffekter av deltagelse i FLL. Prosjektet er basert på respekt, fellesskap og trygghet, og i FLL kan hele klassen involveres. Uansett elevtype, læringsutfordring eller IOP, vil alle kunne finne en meningsfull oppgave. Selv de med eget opplegg utenfor klasserommet vil kunne delta sammen med klassen og føle at de lærer noe nytt og at akkurat de kan bidra. Det kan for eksempel være gjennom dokumentasjon, fotografering, bygging av prototyper og mye mer. Bare fantasien setter grenser for hvilke muligheter man har i FLL. 


Sammen med etikk, miljøbevissthet og demokrati er menneskeverd og læringsmiljø godt ivaretatt i prosjektets kjerneverdier.
 

Overordnet del sier at eleven skal få kjenne på engasjement, utforskertrang og skaperglede. De skal få «erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling». I FLL får elevene realistiske oppdrag de skal utforske, for så å identifisere et problem og skape en innovativ løsning som ingen voksne har tenkt på. I tillegg skal de omsette løsningen sin til handling i form av en modell eller prototype. Oppdraget tenner en indre motivasjon for å løse dette, og motiverer eleven til selv å finne strategier for å lære seg det de trenger å vite. Barna blir drivkraften i prosessen, og får trent sin kognitive kondis, utholdenhet i møte med utfordringer, og evnen til å bruke kunnskap de allerede har til å løse nye utfordringer. 

FLL tenner engasjement og den naturlige og iboende nysgjerrigheten, skapergleden og utforskertrangen som ligger i alle barn.

Detalje-stand2 

Som du forstår er ikke FLL noe du gjør i tillegg til det du vanligvis gjør i klasserommet, men en engasjerende måte å jobbe med læreplanen på.
 
I åtte uker på høsten får elever kjenne på spenning, engasjement, utfordringer, tilhørighet og mestring mens de lærer fag, og jobber med  overordnet del i praksis. Som veileder vil du kjenne på mange av de samme følelsene mens du får oppleve sider av elevene dine du aldri har sett før. Med god planlegging, veiledning og oppmuntring gir du elevene noe svært viktig; «praktiske og livsnære erfaringer som fremmer motivasjon og innsikt.».


I neste nyhetsbrev kan du lese mer om overordnet plan. Da skal vi gå nærmere inn på de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling, og lære mer om hvordan disse kommer til uttrykk i arbeidet med FLL. 


 

stand-engasjement